الهیات مسیحی

(درس پانزدهم)

فرشته شناسی(2): کارها و سرنوشت فرشتگان

در جلسۀ گذشته ماهیت، سقوط و طبقه بندی فرشتگان رو بطور مفصل مورد بررسی قرار دادیم و امروز میخواهیم کارها و سرنوشت آنها رو با هم مطالعه کنیم.

پس بطور کلی ما مطالعۀ امروز رو در دو بخش کارهای فرشتگان و سرنوشت آنها انجام خواهیم داد.

در بخش اول یعنی کارهای فرشتگان  ابتدا 1) کارهای فرشتگان نیکو سپس 2) کارهای فرشتگان شریر و در نهایت 3) کارهای شیطان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در بخش دوم یعنی سرنوشت فرشتگان ابتدا 1) به سرنوشت فرشتگان نیکو بعد 2) به سرنوشت فرشتگان شریر و در نهایت 3) به سرنوشت شیطان خواهیم پرداخت.

پس بیائید مطالعه مان رو با  بخش اول، یعنی کارهای فرشتگان، و اولین موضوع آن یعنی کارهای فرشتگان نیکو آغاز کنیم.

بخش اول: کارکارهای فرشتگان

اگه بخاطر داشته باشید در درس گذشته ماهیت فرشتگان را بطور مفصل مورد مطالعه قرار دادیم و طی آن شش ویژگی فرشتگان را بررسی کردیم. بطور خلاصه گفتیم که فرشتگان انسانهای جلال یافته نیستند. آنها بدن ندارند، از نظر دانایی و قدرت از انسانها بالاترند و در نهایت تحرک آنها نیز از انسانها بیشتر است.

اما علاوه بر اینها، آنچه در اینجا حائز اهمیت است این است که بدانیم خدا فرشتگان را برای اهداف خاصی آفرید و برای ماموریتهای ویژه از آنها استفاده میکند.

بعنوان مثال در اینجا میخواهم به کارهای فرشتگان در رابطه با زندگی و خدمات مسیح اشاراتی داشته باشم.

1- کارهای فرشگان در رابطه با زندگی و خدمات مسیح

نکتۀ بسیار مهم این است که عیسی مسیح علاوه بر اینکه اعتقاد به وجود فرشتگان را رد نکرد بلکه از خدمات آنها تا حد زیادی استفاده کرد. بعنوان مثال،

1) مریم، مادر عیسی، به وسیله جبرائیل فرشته بشارت یافت که مادر نجات دهنده خواهد شد (لوقا 26:1-38).

2) و در جای دیگر فرشته ای یوسف را مطمئن ساخت که “آنچه در وی (یعنی مریم) قرار گرفته است از روح القدس است” (متی 20:1).

3) فرشتگان خبر تولد مسیح در بیت لحم را به شبانان بشارت دادند (لوقا 8:2-15).

4) بعد از اینکه مسیح در بیابان تجربه شد، فرشتگان او را پرستاری کردند (متی 11:4).

5) عیسی به نتنائیل فرمود که او فرشتگان خدا را که بر پسر انسان صعود و نزول میکنند خواهد دید (یوحنا 51:1).

6) فرشته ای از آسمان نازل شد و در باغ جتسیمانی مسیح را تقویت نمود (لوقا 43:22).

هنگامی که سربازان رومی برای دستگیری مسیح به باغ جتسیمانی رفتند، پطرس با شمشیر به یکی از سربازان حمله ور میشود، اما عیسی مسیح جلوی او را میگیرد و خطاب به پطرس و شاگردان چنین میگوید:

متی 53:26-54  مگر نمی‌دانی که من می‌توانم از پدر خود بخواهم که بیش از دوازده لشکر از فرشتگان را به یاری من بفرستد؟ امّا در آن صورت پیشگویی‌های کتاب مقدّس چگونه تحقّق می‌یابد؟»

7) در روز رستاخیز مسیح از مردگان، فرشته ای سنگ را از درقبر غلطانید و با زنانی که بر سر قبر آمده بودند سخن گفت (متی 2:28-7).

8) فرشتگان در زمان صعود مسیح نیز حضور داشتند (اعمال 10:1-11).

9) در موقع رجعت مسیح هم فرشتگان حاضر خواهند بود (متی 27:16 و 31:25).

10) فرشتگان مشتاق هستند که شاهد اجرای نقشۀ نجات انسان توسط مسیح باشند (اول پطرس 12:1).

پس با این تفاصیل میتونیم نتیجه بگیریم که رابطۀ بسیار نزدیکی بین مسیح و فرشتگان وجود دارد.

سوالی که اینجا ممکنه مطرح بشه اینه که فرشتگان علاوه بر روابطی که با زندگی عیسی مسیح دارند دیگر چه کارهایی انجام میدهند.

در پاسخ به این سوال نیاز داریم که کارهای کلی فرشتگان را بررسی میکنیم.

2- کارهای کلی فرشتگان نیکو

کارهای دائمی فرشتگان

فرشتگان در مرحلۀ اول کارهای دائمی و معمولی دارند. بعنوان مثال:

1) فرشتگان، در حضور خدا می ایستند و او را پرستش میکنند.

مزمور 2:148  ای فرشتگان او و ای لشکرهای آسمانی او را ستایش کنید. (ترجمۀ مژده)

متی 10:18 «هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند. (ترجمۀ مژده)

2) فرشتگان، قوم خدا را رهایی می دهند و محافظت میکنند. بعنوان مثال:

در پیدایش باب 19 شاهد محافظت فرشتگان از لوط و خانواده اش هستیم.

و در اول پادشاهان باب 19 یکی از فرشتگان از ایلیای نبی محافظت میکند.

در دانیال باب 3 فرشتۀ خداوند یاران دانیال را از تون آتش میرهاند.

در دانیال باب 6  میخوانیم که دهان شیران توسط فرشتۀ خدا بسته میشود و دانیال در چاه شیران نجات می یابد.

از دانیال 13:10و21 و 1:12 میفهمیم که میکائیل، فرشتۀ مخصوص قوم اسرائیل است.

علاوه بر مطالب فوق در مزمور 11:91 میخوانیم که خدا به ایماندارانش وعده میدهد که آنها را توسط فرشتگانش حفظ خواهد کرد.

مزمور 11:91 او به‌ فرشتگان‌ خود دستور می‌دهد تا به‌ هر راهی‌ که‌ بروی‌، از تو حمایت‌ و محافظت‌ کنند.

همچنین در عبرانیان 14:1 چنین میخوانیم که:

عبرانیان 14:1 فرشتگان روح های خدمتگذار هستند “که برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد فرستاده میشوند”.

همانطور که قبلاً هم اشاره شد، عیسی در متی 10:18 میگوید:

متی 10:18 «هرگز این کوچکان را حقیر نشمارید. بدانید که آنان در عالم بالا فرشتگانی دارند که پیوسته در پیشگاه پدر آسمانی من حاضر هستند. (ترجمۀ مژده)

3) فرشتگان، خادمین خدا را هدایت و تشویق میکنند

در اعمال رسولان 27 میخوانیم که پولس رسول در یکی از مسافرتهایش با کشتی  به دریای طوفانی برخورد میکند. آنقدر وضعیت هوا و دریا بد بود که ساکنین کشتی امیدشان را از دست داده بودند و هر آن خطر غرق شدن کشتی را انتظار میکشیدند. اما پولس در آیات 22 الی 24 آنها را اینگونه آرام میکند.

اعمال22:27-24 غصه نخورید؛ حتی اگر کشتی غرق شود، به جان هیچ یک از ما ضرری نخواهد رسید. چون دیشب فرشته آن خدایی که از آن او هستم و خدمتش می کنم ، پیش من آمد و گفت : پولس ، نترس . . .)

4) فرشتگان ارادۀ خدا را برای مردم تشریح میکنند. این امر مخصوصاً در مورد دانیال و زکریا  و یوحنای رسول  به روشنی دیده میشود.

دانیال 16:7 پس به یکی از کسانی که کنار تخت ایستاده بود (منظور یک فرشته است) نزدیک شده، معنی این رویا را از او پرسیدم و او نیز آن را اینچنین شرح داد:

زکریا 9:1 و 19 پرسیدم: «ای سرورم، این اسبها برای چه آنجا ایستاده اند؟» فرشته جواب داد: «به تو خواهم گفت.» . . . از فرشته پرسیدم: «اینها چه هستند؟» جواب داد: «اینها نماینده آن چهار قدرت بزرگ جهانی هستند که مردم یهودا، اسرائیل و اورشلیم را پراکنده ساخته اند.»

مکاشفه 1:1 این‌ کتاب‌ از رویدادهای‌ آینده‌ پرده برمی‌دارد، رویدادهایی‌ که‌ بزودی‌ رخ‌ خواهد داد. خدا به‌ مسیح‌ اجازه‌ داد تا این‌ وقایع‌ را در یک‌ رویا بر خادم‌ خود “یوحنا” آشکار سازد. آنگاه‌ فرشته‌ای‌ آمد و معنی‌ آن‌ را برای‌ او بازگو کرد.

5) فرشتگان، اجرا کنندۀ داوری های خدا در مورد افرادی چون هیرودیس پادشاه و در مورد شهرهایی مانند سدوم و عموره، اورشلیم، و همچنین کرۀ زمین هستند. بعنوان مثال:

پیدایش 12:19-13  آن‌ دو مرد (یعنی دو فرشته) از لوط‌ پرسیدند: «در این‌ شهر چند نفر قوم‌ و خویش‌ داری‌؟ پسران‌ و دختران‌ و دامادان‌ و هر کسی‌ را که‌ داری‌ از این‌ شهر بیرون‌ ببر. زیرا ما این‌ شهر را تماماً ویران‌ خواهیم‌ کرد. فریاد علیه‌ ظلمِ مردمِ این‌ شهر بحضور خداوند رسیده‌ و او ما را فرستاده‌ است‌ تا آن‌ را ویران‌ کنیم‌.»

دوم سموئیل 16:24 ولی وقتی فرشته مرگ به پایتخت (یعنی اورشلیم) نزدیک می شد, خداوند متأسف شد و به فرشته فرمود:«کافی است! دست نگه دار.» در این موقع فرشته به زمین خرمن کوبی ارونه یبوسی رسیده بود.

اعمال 23:12 همان لحظه فرشته خداوند هیرودیس را چنان زد که بدنش پر از کرم شد و مرد، زیرا بجای اینکه خدا را تمجید کند، گذاشت مردم او را پرستش کنند.

مکاشفه یوحنا باب 6 به شرح داوری خدا بر کرۀ زمین میپردازد.

6) فرشتگان، نجات یافتگان را بعد از مرگ بدن، به سرای ابدی می برند.

لوقا 22:16 ”سرانجام آن فقیر مرد و فرشته ها او را نزد ابراهیم بردند، جایی که نیکان بسر می برند. آن ثروتمند هم مرد و او را دفن کردند،

فرشتگان علاوه بر خدمات معمولی که انجام میدهند، در آینده هم خدمات زیادی به عهده خواهند داشت. بعنوان مثال:

خدمات فرشتگان در آینده

1) رجعت خداوند در هوا با “آواز رئیس فرشتگان” همراه خواهد بود.

اول تسالونیکیان 16:4 زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه ، مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند.

2) فرشتگان در دورۀ مصیبت عظیم بعنوان عاملان داوری الهی، فعالیت زیادی خواهند داشت. بعنوان مثال در:

مکاشفه 2:7-3 سپس‌، فرشته‌ دیگری‌ را دیدم‌ که‌ از مشرق‌ می‌آمد و مهر بزرگ‌ خدای‌ زنده‌ را به‌ همراه‌ می‌آورد. او به‌ آن‌ چهار فرشته‌ای‌ که‌ قدرت‌ داشتند به‌ زمین‌ و دریا صدمه‌ بزنند، گفت‌: “دست‌ نگه‌ دارید! به‌ دریا و زمین‌ و درختان‌ آسیبی‌ نرسانید، تا مهر خدا را به‌ پیشانی‌ بندگان‌ او بزنم‌.”

مکاشفه 1:16 آنگاه‌ از جایگاه‌ مقدس‌ صدایی‌ بلند شنیدم که‌ به‌ آن‌ هفت‌ فرشته‌ می‌گفت‌: “بروید و هفت‌ جام‌ غضب‌ خدا را بر زمین‌ خالی‌ کنید.”

3) وقتی مسیح برای داوری مراجعت کند، با “فرشتگان قوت خود” در آتش مشتعل همراه خواهد بود).

دوم تسالونیکیان 7:1 بنابراین ، به شما که رنج و آزار می بینید، اعلام می دارم که وقتی عیسای خداوند به ناگاه در میان شعله های آتش و با فرشتگان نیرومند خود از آسمان ظاهر شود، خدا به ما و به شما آسودگی خواهد بخشید؛

4) فرشتگان در موقع رجعت مسیح برگزیدگان اسرائیل را جمع خواهند کرد.

متی 31:24  و من فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهم فرستاد تا برگزیدگان مرا از گوشه و کنار زمین و آسمان گرد آورند.

5) در پایان جهان، فرشتگان، نیکوکاران را از بدکاران جدا خواهند کرد.

عیسی مسیح در متی باب 13 آیات 47 الی 50 مثلی از فصل درو آورد و در آنجا اشاره به کار فرشتگان کرد که در تشریح آن چنین میگوید.

متی 39:13و 49 و 50 دشمنی که علفهای هرز را لابلای گندمها کاشت ، شیطان است . فصل درو، آخر زمان است ، و دروگرها، فرشتگان می باشند. در آخر دنیا نیز همینطور خواهد شد. فرشتگان آمده ، انسانهای خوب را از بد جدا خواهند کرد؛ انسانهای بد را داخل آتش خواهند افکند که در آنجا گریه خواهد بود و فشار دندانها بر هم .

6) فرشتگان بر دروازه های اورشلیم جدید خواهند ایستاد تا نگذارند هیچ شخص ناپاکی به آن وارد شود.

مکاشفه 12:21 دیوارهای‌ شهر (منظور شهر اوشلیم سماوی است)، پهن‌ و بلند بود. شهر 12دروازه‌ و 12‌ فرشته‌ دربان‌ داشت‌.

این مطالعه ای بر روی کارهای فرشتگان نیکو بود، حال بیائید به مطالعۀ کارهای فرشتگان شریر بپردازیم.

ب- کارهای فرشتگان شریر

عده ای معتقدند که فرشتگان شریر با دیوها تفاوت دارند ولی صحیح تر این است که آنها رایکی بدانیم.

دیوها یا فرشتگان شریر با جدیت کامل، با خدا و نقشه های الهی اش مخالفت می کنند.

کارهای فرشتگان شریر از این قرارند:

1) فرشتگان شریر تلاش میکنند ایمانداران را از مسیح جدا سازند.

رومیان 38:8 زیرا من یقین می دانم که هیچ چیز نمی تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ ،نه زندگی ، نه فرشتگان (منظور اینجا فرشتگان شریر هست) و نه قدرتهای جهنم ، هیچیک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند.

2) فرشتگان شریر با کارهای فرشتگان نیکو مخالفت و ضدیت دارند.

دانیال 12:10-13 سپس او (یعنی فرشته ای که بر دانیال ظاهر شده بود) گفت: «ای دانیال، نترس! چون از همان روز اول که در حضور خدای خود روزه گرفتی و از او خواستی تا به تو فهم بدهد، درخواست تو شنیده شد و خدا همان روز مرا نزد تو فرستاد. اما فرشته ای که بر مملکت پارس حکمرانی میکند بیست و یک روز با من مقاومت کرد و مانع آمدن من شد. سرانجام میکائیل که یکی از فرشتگان اعظم است، به یاری من آمد.

3) فرشتگان شریر با شیطان در اجرای مقاصد و نقشه هایش همکاری میکنند.

متی 41:25 سپس بکسانی که درطرف چپ من قرار دارند، خواهم گفت : ای لعنت شده هااز اینجا بروید وبه آتش ابدی داخل شوید که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است .

افسسیان 12:6 بدانید که جنگ ما با انسانها نیست ، انسانهایی که گوشت و خون دارند؛ بلکه ما با موجودات نامرئی می جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی . بلی ، جنگ ما با اینهاست ، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می کنند.

4) فرشتگان بد یا دیوها، ناراحتی های بدنی و فکری در انسان بوجود می آورند.

متی 33:9 پس عیسی آن روح ناپاک را از او اخراج کرد، و زبان او فوراً باز شد. همه مردم غرق حیرت شدند و گفتند: «در اسرائیل هرگز چنین چیزی دیده نشده است.

5) اصطلاح “روح پلید” نشان میدهد که آنها (یعنی فرشتگان شریر)، مردم را به فساد اخلاقی می کشانند.

متی 1:10  و دوازده شاگرد خود را طلبیده، ایشانرا بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر بیماری و رنجی را شفا دهند.

اعمال 16:5 عدّه زیادی از شهرهای اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسانی را که گرفتار ارواح پلید می‌بودند آورده و همه شفا یافتند. (ترجمۀ مژده)

6) فرشتگان بد تعالیم غلط را، ترویج و انتشار می دهند.

دوم تسالونیکیان 2:2 که شما از هوش خود بزودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، نه از روح و نه از کلام و نه از رساله‌ای که گویا از ما باشد، بدین مضمون که روز مسیح رسیده است.

7) فرشتگان شریر با فرزندان خدا در مورد پیشرفت روحانی ضدیت و مخالفت می کنند.

جنگ روحانی که در افسسیان 12:6 قبلاً به آن اشاره شد.

8) فرشتگان بد گاهی به بدن انسان و حتی حیوانات وارد می شوند.

متی 24:4 او در تمام سوریه شهرت یافت و تمام کسانی را که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند و دیوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او می‌آوردند و او آنان را شفا می‌بخشید.

مرقس 8:5-14   زیرا عیسی به او گفته بود: ای روح پلید از این مرد بیرون بیا. عیسی از او پرسید: اسم تو چیست؟ او گفت: «اسم من سپاه است، چون ما عدّه زیادی هستیم. و بسیار التماس کرد، که عیسی آنها را از آن سرزمین بیرون نکند. در این موقع یک گلّه بزرگ خوک در آنجا بود که روی تپّه‌ها می‌چریدند. ارواح به او التماس کرده گفتند: ما را به میان خوکها بفرست تا به آنها وارد شویم. عیسی به آنها اجازه داد و ارواح پلید بیرون آمدند و در خوکها وارد شدند و گلّه‌ای که تقریباً دو هزار خوک بود با سرعت از سراشیبی به طرف دریا دویدند و در دریا غرق شدند. خوک‌بانان فرار کردند و این خبر را در شهر و حومه‌های اطراف پخش کردند. مردم از شهر بیرون رفتند تا آنچه را که اتّفاق افتاده بود، ببینند.

در اینجا لازم میدنم که توضیحی کوچکی در مورد تفاوت بین دیو داشتن و تحت تاثیر دیو بودن را خدممتون عرض کنم.

ما باید بین دیو داشتن و تحت تاثیر دیو بودن تفاوت قائل بشیم، و آن به این دلیل است که دیو داشتن از داخل، انسان را مورد آزار و حمله قرار میدهد، اما، تحت تاثیر دیو بودن به این مفهوم است که دیو از خارج به انسان حمله و آزار میرساند.

9) ارواح شریر، حتی گاهی توسط خدا برای اجرای مقاصدش مورد استفاده قرار میگیرند.

داوران 23:9 آنگاه خداوند روح شرارت بین ابیملک و مردم شکیم ایجاد کرد و مردم شکیم برضد ابیملک شورش نمودند. (ترجمۀ مژده)

اول پادشاهان 21:22-23 سرانجام روحی جلو آمد و در برابر خداوند ایستاد و گفت:” من او را فریب خواهم داد. خداوند پرسید:” چگونه؟” روح پاسخ داد:” من بیرون می‌روم و روح دروغ در دهان همه انبیای او خواهم گذاشت.” خداوند فرمود: برو و او را بفریب. تو موفّق خواهی شد. پس میکایا ادامه داده گفت: «این است آن چیزی که واقع شده، خداوند روح دروغ را در دهان انبیای تو گذاشته تا به تو دروغ بگویند ولی او تو را به بلا دچار خواهد ساخت.

چنین به نظر می رسد که خدا مخصوصاً در دورۀ مصیبت از آنها استفاده خواهد کرد (مکاشفه 1:9-12). از قرار معلوم به مدت کوتاهی فرشتگان شریر قدرت معجزه نیز خواهند داشت.

دوم تسالونیکیان 9:2 این مرد خبیث (دجال یا ضدمسیح) بوسیله قدرت شیطان ظهور خواهد کرد و آلت دست او خواهد بود؛ او با کارهای عجیب و حیرت انگیز خود همه را فریب داده ، معجزات بزرگ انجام خواهد داد. (ترجمۀ تفسیری)

حال در مورد رابطۀ انسان با دیوها یا فرشتگان شریر میخوام به سه نوع رابطۀ بخصوص اشاره کنم.

اولین رابطه عبارت از پیشگویی و فالگیری سرنوشت انسان توسط فرشتگان شریر میباشد.

از آنجائیکه فرشتگان شریر قدرت پیشگویی آینده را ندارند، باید گفت که احتمالاً با  فریب، حدس وگمان، افکار انسان را منحرف میسازند.

در عهدعتیق اشاره شده که یکی از این روشها، فالگیری یا پیشگویی آینده از روی عوامل طبیعی مانند پرواز پرندگان و استفاده از اعضای داخلی بدن بود.

مثلا در حزقیال 21:21 میخوانیم که :

حزقیال 21:21 پادشاه بابل بر سر دوراهی می‌ایستد و با تکان دادن تیرها قرعه می‌اندازد. از بُتهای خود هدایت می‌طلبد و با جگرِ قربانی فال می‌گیرد که به کدام راه باید برود. (ترجمۀ مژده)

روش دیگر فالگیری توسط ارواح شریر که در عهدعتیق به آن اشاره شده، ریختن آب در ظرف و انداختن جسمی در آن میباشد:

پیدایش 5:44 چرا جام‌ مخصوص‌ سَروَر مرا که‌ با آن‌ شراب‌ می‌نوشد و فال‌ می‌گیرد دزدیدید؟ (ترجمۀ تفسیری)

روش دیگر فالگیری توسط ارواح شریر که در عهدعتیق از طریق تاثیر ستارگان در سرنوشت انسان بود.

اشعیا 13:47 تو مشاوران‌ زیادی‌ داری‌ طالع‌بینان‌ و ستاره‌شناسانی‌ که‌ می‌کوشند تو را از رویدادهای‌ آینده‌ آگاه‌ سازند. آنها را فرا خوان‌ تا به‌ تو کمک‌ کنند.

اینگونه فالگیرها، نوعی ارتباط با دیوها و ارواح شریر است. وقتی شخصی کوشش میکند با نوعی الهام آینده را پیشگویی کند در واقع این کار را با کمک دیوها و ارواح شریر انجام میدهد.

اعمال 16:16 یک روز که به محل دعا در کنار رودخانه می رفتیم ، به کنیزی برخوردیم که اسیر روحی ناپاک بود و فالگیری می کرد و از این راه سود کلانی عاید اربابانش می نمود.

علاوه بر فالگیری و پیشگویی، دومین نوع ارتباط انسان با ارواح شریر عبارت از پرستش مستقیم دیوها است. اسرائیلی های مرتد در عهدعتیق برای دیوها قربانی میگذراندند.

تثنیه 17:32 به‌ بتها که‌ خدا نبودند قربانی‌ تقدیم‌ کردند به‌ خدایان‌ جدیدی‌ که‌ پدرانشان‌ هرگز آنها را نشناخته‌ بودند، خدایانی‌ که‌ بنی‌اسرائیل‌ آنها را پرستش‌ نکرده‌ بودند.

مزمور 37:106 اسرائیلی‌ها، پسران‌ و دختران‌ خود را برای‌ بت‌ها قربانی‌ کردند.

در دورۀ عهدجدید خوراک تقدیم شده به بت ها در واقع قربانی برای دیوها بود.

اول قرنتیان 19:10و20 پس منظورم چیست ؟ آیا منظورم اینست که این بتها واقعاً خدا هستند؟ و یا اینکه قربانی هایی که به آنها تقدیم می شوند، ارزشی دارند؟ به هیچ وجه ! منظورم اینست که کسانی که برای این بتها قربانی می آورند، در واقع خود را همراه با قربانی شان نه به خدا، بلکه به شیاطین تقدیم می کنند، و من نمی خواهم که هیچیک از شما، با خوردن گوشت این قربانی ها، با شیاطین شریک شود.

در دورۀ مصیبت، فعالیت دیوها شدیدتر و پرستش اژدها علنی خواهد بود.

مکاشفه 4:13 آنان‌ اژدها را که‌ چنین‌ قدرتی‌ به‌ آن‌ جانور داده‌ بود، ستایش‌ نمودند. جانور را نیز پرستش‌ کرده‌، گفتند: “کیست‌ به‌ بزرگی‌ او؟ چه‌ کسی‌ می‌تواند با او بجنگد؟!”

سومین نوع رابطۀ انسان با ارواح شریر عبارت است از احضار ارواح که طبق آن ظاهراً انسان قادر به ایجاد ارتباط با ارواح مردگان است، و در آن، روح های مردگان، خود را به زندگان ظاهر میسازند. این کار توسط شخصی که واسطه یا مدیوم خوانده می شود، انجام میگردد.

هر چند قوم اسرائیل اطاعت نمی کرد، ولی خدا بارها علیه تماس با کسانی که به احضار ارواح اشتغال داشتند شدیداً هشدار داده بود.

لاویان 31:19 به‌ جادوگران‌ و احضارکنندگان‌ ارواح‌ متوسل‌ نشوید و با این‌ کار خود را نجس‌ نکنید، زیرا من‌ خداوند، خدای‌ شما هستم‌.

نمونه آیاتی که از این نوع تماس با دیوها در کتاب مقدس به آن اشاره از این قرارند:

 اصحاب اجنه و فالگیران در عین دور (اول سموئیل 3:28-14)، شمعون جادوگر (اعمال 9:8-24)، علیمای جادوگر (اعمال 6:13-12) و دختری که دارای روح فالگیری بود (اعمال 16:16-18).

این کارها در کتاب مقدس جادوگری خوانده شده است (خروج 11:7 …).

در مورد کار دیوها بطور کلی باید گفت که کتاب مقدس تعلیم میدهد که روح ها را باید آزمود تا بدانیم که از خدا هستند یا نه.

اول یوحنا 1:4 عزیزان‌ من‌، اگر کسی‌ ادعا کند که‌ ازجانب‌ خدا پیغامی‌ دارد، زود باور نکنید. نخست‌، او را بیازمایید تا دریابید که‌ آیا پیغام‌ او از جانب‌ خداست‌ یا نه‌؛ زیرا معلمین‌ و واعظین‌ دروغین‌، این‌ روزها همه‌ جا پیدا می‌شوند. (ترجمۀ تفسیری)

اول قرنتیان 10:12 به بعضی قدرت انجام معجزات می دهد، به برخی دیگر عطای نبوت کردن . به یک نفر قدرت عطا می کند که تشخیص دهد چه عطایی از جانب روح خداست و چه عطایی از جانب او نیست. (ترجمۀ تفسیری)

نکتۀ دیگر آنکه به هیچ وجه با کسانی که با دیوها سر و کار دارند مشارکت نداشته باشیم. من به دلیل اهمیتی که این موضوع داره میخوام یکبار دیگه لاویان 31:19 رو براتون بخونم.

لاویان 31:19 به‌ جادوگران‌ و احضارکنندگان‌ ارواح‌ متوسل‌ نشوید و با این‌ کار خود را نجس‌ نکنید، زیرا من‌ خداوند، خدای‌ شما هستم‌. (ترجمۀ تفسیری)

 و با روح های شریر به هیچ وجه مشورت نکنیم

تثنیه 10:18-14 مثل‌ آنها بچه‌های‌ خود را روی‌ آتش‌ قربانگاه‌ قربانی‌ نکنید. هیچ‌ یک‌ از شما نباید به‌ جادوگری‌ بپردازد یا غیبگویی‌ و رمالی‌ و فالگیری‌ کند و یا ارواح‌ مردگان‌ را احضار نماید. خداوند از تمام‌ کسانی‌ که‌ دست‌ به‌ چنین‌ کارها می‌زنند متنفر است‌. بخاطر انجام‌ همین‌ کارهاست‌ که‌ خداوند، خدایتان‌ این‌ قوم‌ها را ریشه‌کن‌ می‌کند. شما باید در حضور خداوند، خدایتان‌ پاک‌ و بی‌عیب‌ باشید. قوم‌هایی‌ که‌ شما سرزمینشان‌ را تصرف‌ می‌کنید به‌ غیبگویان‌ و فالگیران‌ گوش‌ می‌دهند، ولی‌ خداوند، خدایتان‌ به‌ شما اجازه‌ نمی‌دهد چنین‌ کنید. (ترجمۀ تفسیری)

کلام خدا از ما میخواهد که برای نبرد با این روح های شریر اسلحۀ تام خدا (یعنی تمام سلاح های روحانی را/ اشاره به برنامۀ جنگ روحانی کشیش ایرج همتی مراجعه کنید) را برداریم و به اصرار و التماس تمام همیشه به دعا ادامه دهیم.

افسسیان 13:6 لهذا اسلحه تامِّ خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به‌جا آورده، بایستید.

افسسیان 18:6 و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنید و برای همین به اصرار و التماسِ تمام بجهت همه مقدّسین بیدار باشید.

کارهای فرشتگان نیکو و فرشتگان شریر رو مطالعه کردیم، حالا بیائید قدری به مطالعۀ کارهای شیطان بپردازیم.

ج کارهای شیطان

نام های مختلف شیطان نشان دهندۀ کارهایی است که او انجام میدهد چون هر کدام از این اسامی قسمتی از خصوصیات و روش کار او را روشن می کند.

بعنوان مثال او تحت عنوان شیطان، با خدا و ایماندارانش دشمنی میکند، بعنوان ابلیس متهم می کند، و تحت عنوان تجربه کنند، مردم را به ارتکاب گناه تحریک میکند.

علاوه بر این، کتاب مقدس ماهیت کار شیطان را علناً آشکار میکند. بطور کلی از کلام خدا میفهمیم که، هدف شیطان این است که جای خدا را بگیرد.

هر چند کتاب مقدس روشن می سازد که شیطان دارای قدرت و تخت فرمانروایی است، ولی این عقیده را تائید نمیکند که جهنم محل فرمانروایی اوست.

متی 8:4-9 سپس شیطان او را به قله کوه بسیار بلندی برد و تمام ممالک جهان ، و شکوه و جلال آنها را به او نشان داد، و گفت : «اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی ، همه اینها را به تو می بخشم.»

شیطان برای رسیدن به هدف خود در صدد بود که عیسی را در کودکی به قتل برساند (متی 16:2) و وقتی دید که ناکام مانده است تلاش بعمل آورد که عیسی را به پرستش خود وادارد.

لوقا 6:4-7 و گفت: “اگر فقط زانو بزنی و مرا سجده کنی، تمام این مملکتها را با شکوه و جلالشان، به تو خواهم بخشید؛ چون همه آنها از آن من است و به هر که بخواهم واگذار می کنم.”

اگر مسیح تسلیم وسوسۀ شیطان میشد، شیطان قادر می بود که ملکوت خود را بر روی زمین برقرار سازد و بدین طریق به اولین قسمت از هدف های پلید خود برسد.

شیطان برای عملی کردن مقاصد خود از روش های زیادی استفاده میکند. از آنجائیکه قادر نیست مستقیماً به خدا حمله کند، به همین دلیل به اشرف مخلوقات خدا یعنی انسان حمله ور میشه.

کلام خدا در مورد روش کار شیطان این نکات را ذکر می نماید:

دروغگویی (یوحنا 44:8، دوم قرنتیان 3:11)،

تجربه کردن (متی 1:4)،

 دزدیدن (متی 19:13)،

اذیت کردن (دوم قرنتیان 7:12)،

مانع شدن (اول تسالونیکیان 18:2)،

 غربال کردن (لوقا 31:22)،

 تقلید کردن (متی 25:13…)،

متهم کردن (مکاشفه 10:12)،

 بیمار کردن (لوقا 16:13 …)،

 وارد انسان شدن(یوحنا 27:13)،

کشتن و بلعیدن (یوحنا 44:8…).

ایماندار نباید بدلیل بی اطلاعی از کارهای شیطان، اجازه دهد که شیطان از او سوء استفاده کند (دوم قرنتیان 11:2) بلکه باید با بیداری و هشیاری در مقابل او مقاومت نماید (افسسیان 27:4 …)نباید دشمن را کوچک بشمارد (یهودا 8و9 …)، بلکه باید اسلحۀ تام خدا را بردارد و در مقابل او بایستد (افسسیان 11:6)، مسیح شیطان را بر روی صلیب شکست داد (عبرانیان 14:2) و ایماندار باید در نور این پیروزی زندگی کند. مسیح به وسیلۀ مرگ و رستاخیز خود، شیطان یعنی دشمن خدا را محکوم کرد.

با این گفته به بخش دوم از مطالعۀ امروز یعنی سرنوشت فرشتگان می رسیم. در این قسمت ابتدا سرنوشت فرشتگان نیکو رو بررسی میکنیم.

بخش دوم سرنوشت فرشتگان

الف سرنوشت فرشتگان نیکو

وقتی صحبت از سرنوشت میشه منظورمون همون آخر و عاقبت امر هست. فرشتگان نیکو خدمات خود برای خدا را تا ابد ادامه خواهند داد. بعنوان مثال، در رویایی که یوحنا دربارۀ اورشلیم جدید دید، مشاهده کرد که فرشتگان نیکو از 12 دروازۀ شهر نگهبانی میکنند (مکاشفه 12:21) در حالی که میدانیم این رویا مربوط به آینده ای است که تا ابد ادامه خواهد داشت (مکاشفه 1:21-2).

حال ببینیم که سرنوشت فرشتگان شریر چگونه هست.

ب- سرنوشت فرشتگان شریر

کلام خدا بما میگوید که نصیب فرشتگان شریر در دریاچۀ آتش خواهد بود.

متی 41:25 «آنگاه به آنانی که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: “ای ملعونان، از من دور شوید و به آتش ابدی که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است بروید، (ترجمۀ مژده)

 در حال حاضر عده ای از فرشتگان شریر تا روز داوری در زنجیر و در ظلمت نگهداری می شوند، در حالی که سایرین آزاد هستند.

دوم پطرس 4:2  شما می‌دانید که خدا فرشتگانی را که گناه کردند بدون تنبیه رها نکرد، بلکه آنان را به گودالهای تاریک دوزخ فرستاد تا در آنجا برای داوری نگهداری شوند. (ترجمۀ مژده)

یهودا 6 همچنین خدا فرشتگانی را که مقام والای خود را حفظ نکردند و مکان اصلی خود را ترک نمودند، تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگاه داشته است تا در روز داوری محکوم شوند. (ترجمۀ مژده)

در زمان مراجعت مسیح، ایمانداران هم در داوری فرشتگان شریر سهیم خواهند بود (اول قرنتیان 3:6) و فرشتگان شریر همراه با شیطان به دریاچه آتش افکنده خواهند شد.

به آخرین موضوع مطالعۀ امروز یعنی سرنوشت شیطان رسیدیم.

ج سرنوشت شیطان

شرح حال شیطان بطور خلاصه این است که ابتدا در آسمان بود (حزقیال 14:28). اما معلوم نیست که تا چه مدت زمانی مقبول خدا بود، ولی زمانی رسید که او و بسیاری از فرشتگان دیگر سقوط کردند. سپس در باغ عدن بصورت مار ظاهر شد (پیدایش 1:3). در آنجا باعث سقوط انسان گردید. سپس در هوا دیده میشود. او هم به آسمان و هم به زمین دسترسی داشت (ایوب 6:1و7 و 1:2و2، ا فسسیان 2:2 و 12:6).

کتاب مقدس در مکاشفه 9:12-13 میگوید که شیطان در آینده به زمین افکنده خواهد شد. احتمالاً این امر در دورۀ مصیبت عظیم در آینده اتفاق خواهد افتاد.

در مکاشفه 1:20-3 میخوانیم که وقتی مسیح با قدرت و جلال به زمین برگردد تا ملکوت خود را برقرار سازد، شیطان به هاویه انداخته خواهد شد. در آنجا مدت هزار سال در بند خواهد بود. سپس مدت کوتاهی آزاد خواهد شد و در همین مدت کوتاه کوشش خواهد کرد که کارهای خدا بر روی زمین راخراب کند (مکاشفه 3:20و7-9).

ولی با شکست روبرو خواهد شد. آنگاه از آسمان آتش خواهد ریخت و سپاهیان تحت فرماندهی او نابود خواهند شد و خود شیطان به دریاچۀ آتش افکنده خواهد شد (مکاشفه 7:20-10).  این سرنوشت نهایی شیطان و پیروانش است که تا ابدالاباد در دریاچۀ آتش عذاب خواهند کشید.

مکاشفه 10:20 و ابلیس، که آنان را فریب داده بود، به دریاچۀ آتش و گوگرد افکنده شد، جایی که آن وحش و نبی کذّاب افکنده شده بودند. اینان روز و شب تا ابد عذاب خواهند کشید.

درس آینده ما، قسمت اول مبحث انسان شناسی، تحت عنوان منشاء و خصوصیت اولیۀ انسان می باشد.