آخرت شناسی (1)
این درس به زندگی پس از مرگ یک شخص و اهمیت بازگشت ثانوی عیسی مسیح می پردازد.
آخرت شناسی (2)
این درس به بررسی تفاسیر غلط بر بازگشت مسیح می پردازد سپس هفت ویژگی آنرا بیان می کند.

آخرت شناسی (3)

این درس هدف و پیامدهای بازگشت عیسی مسیح را از کلام خدا مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
آخرت شناسی (4)
این درس از کلام خدا به بحث و بررسی ماهیت و زمان انواع رستاخیز پس از مرگ می پردازد.
آخرت شناسی (5)
این درس به قطعی بودن داوری ها و هدف و انواع آنها پس از بازگشت عیسی مسیح می پردازد.

آخرت شناسی (6)

این درس با ذکر آیات به بررسی دیدگاه پیش-هزاره ای و سه دیدگاه مصیبت باوری می پردازد.
آخرت شناسی (7)
این درس برگرفته از معلمین و صاحب نظران دیدگاههای پس هزاره و ناهزاره ای تهیه شده است.
آخرت شناسی (8)
بررسی دلایلی برای انتظار زندگی جاودان، آسمان و زمین جدید و عروس بره از مکاشفه باب 21.

آخرت شناسی (9)

این درس مطالعه ای بر انتظار بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیح و سخنان آخر خدا می باشد.