الهیات مسیحی (درس 32)

نجات شناسی(11)

اتحاد با مسیح و فرزند خواندگی

درس امروز ما تحت عنوان اتحاد ایمان دار با مسیح و فرزندخواندگی ایمان دار است.

اجازه بدید که ابتدا رئوس مطالب این جلسه رو خدممتون عرض کنم.

مطالعۀ امروز ما در دو بخش انجام خواهد شد که تحت این عناوین هستند:

بخش اول: اتحاد ایمان دار با مسیح

بخش دوم: فرزندخواندگی ایمان دار

در بخش اول به مطالعۀ سه موضوع خواهیم پرداخت که از این قرارند:

1) ماهیت اتحاد با مسیح

2) روشهای اتحاد با مسیح

3) نتایج اتحاد با مسیح

در بخش دوم، یعنی فرزندخواندگی ایمان دار، به مطالعۀ سه موضوع خواهیم پرداخت که تحت این عناوین هستند:

1) مفهوم فرزندخواندگی

2) زمان فرزندخواندگی

3) نتایج فرزندخواندگی

توجه شما رو به مطالعۀ بخش اول تحت عنوان اتحاد ایمان دار با مسیح جلب می کنم.

بطور کلی، اتحاد با مسیح و فرزند خواندگی آخرین نکات کاربردی هستند که در مرحلۀ آغازین نجات صورت می گیرند.

بخش اول اتحاد ایمان دار با مسیح

شخص ایمان دار که خلقت جدید پیدا میکند، از لحاظ حیاتی با مسیح متحد می شود. البته باید توجه داشت که این اتحاد، وضعیت همبستگی او را در جانشینی مسیح لغو نمی کند.

عیسی مسیح تحت عنوان آدم دوم، به واسطۀ این همبستگی قانوناً بجای آدم اول که قادر به انجام تعهداتش نبود، آنها را به نفع بشریت به انجام رساند. (اول قرنتیان 22:15)

در نتیجۀ این اتحاد با مسیح، گناهان ما، بر او منظور شد، و در عوض عدالت مسیح و تمام اثرات قانونی آن به حساب ما گذاشته شد.

ولی موضوع بحث امروز ما، همانطور که در ابتدای جلسه عرض کردم، مربوط به اتحاد حیاتی ایمان دار با مسیح میباشد. به همین منظور این مطالعه رو در سه قسمت با این عناوین انجام خواهیم داد.

1) ماهیت اتحاد با مسیح

2) روش های اتحاد با مسیح

3) نتایج اتحاد با مسیح

پس مطالعه مون را با ماهیت اتحاد با مسیح پی می گیریم.

قسمت اول ماهیت اتحاد با مسیح

برای پی بردن به ماهیت اتحاد ما با مسیح سه موضوع رو تحت این عناوین بررسی خواهیم کرد.

1) اشارات کتاب مقدس به ماهیت اتحاد با مسیح

2) نظرات غلط در رابطه با ماهیت اتحاد با مسیح

3) جنبه های مثبت ماهیت اتحاد با مسیح

پس اولین مورد یعنی اشارات کتاب مقدس رو بررسی میکنیم.

1- اشارات در کتاب مقدس به ماهیت اتحاد با مسیح

آیات بسیاری در کلام خدا، اتحاد ایمان دار با مسیح را به صورت های گوناگون بیان می کنند.

بعضی از آنها به تشبیهات دنیوی اشاره دارند، مانند:

اتحاد ساختمان و پایۀ آن افسسیان 20:2-22، کولسیان 7:2، اول پطرس 4:2و5) و

اتحاد بین زن و شوهر (رومیان 4:7، افسسیان 31:5-32، مکاشفه 7:19-9) و

اتحاد تاک و شاخه ها (یوحنا 1:15-16) و

اتحاد بین آدم و نسل او (رومیان 12:5و21، اول قرنتیان 22:15و49)

اتحاد بین شبان و گوسفندان در یوحنا 1:10-18 و عبرانیان 20:13 و اول پطرس 25:2).

در رابطه با اتحاد ایمان دار با مسیح، علاوه بر تشبیهات بکار برده شده در این مورد در کتاب مقدس اظهارات مسقتیم هم وجود دارند که این اتحاد را به شکل بودن در مسیح و یا بودن مسیح در ایمان داران بیان میکنند.

بعنوان مثال:

عیسی فرمود که ایمان داران در او هستند.

یوحنا 20:14 وقتی زندگی را از سر گیرم ، خواهید دانست که من در خدای پدر هستم و شما در من هستید و من نیز در شما هستم . (ترجمه تفسیری)

پولس رسول، همچنین در رسالات خود بارها اظهار کرده که ایمان داران در مسیح هستند.

بعنوان مثال در:

افسسیان 13:2  امّا اکنون در مسیحْ عیسی، شما که زمانی دور بودید، به‌واسطۀ خون مسیح نزدیک آورده شده‌اید. (ترجمه هزاره‌نو)

(رومیان 11:6 ،رومیان 1:8،  دوم قرنتیان 17:5، کولسیان 11:2-12 نیز به این موضوع اشاره دارند).

بودن ایمان داران در مسیح، در رسالات یوحنا هم دیده میشود، بعنوان مثال:

اول یوحنا 6:2  آن که می‌گوید در او می‌ماند، باید همان‌گونه رفتار کند که عیسی رفتار می‌کرد. (ترجمۀ هزارۀ نو)

(همچنین آیات اول یوحنا 13:4 و دوم یوحنا 9 نیز به بودن ایمان دار در مسیح اشاره دارند).

اتحادِ با مسیح، همچنین بصورت بودن مسیح در ایمان داران نیز بیان شده، بعنوان مثال:

رومیان 10:8   با اینحال ، اگر چه مسیح در وجود شما زندگی می کند، اما سرانجام بدنتان در اثر عواقب گناه خواهد مرد، ولی روحتان زنده خواهد ماند، زیرا مسیح روحتان را آمرزیده است . (ترجمۀ تفسیری)

(یوحنا 20:14، غلاطیان 20:2 و کولسیان 27:1 نیز به بودن مسیح در ایمان داران هم اشاره دارند).

در واقع عیسی اعلام فرمود که هم خودش و هم خدای پدر در ایمان داران ساکن خواهند شد.

یوحنا 23:14 عیسی پاسخ داد: «اگر کسی مرا دوست بدارد، کلام مرا نگاه خواهد داشت، و پدرم او را دوست خواهد داشت، و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید. (ترجمه هزاره‌نو)

علاوه بر ساکن شدن ایمان داران در مسیح و همچنین ساکن شدن مسیح در ایمان داران، کلام خدا میفرماید که ایمان داران در مسیح شراکت دارند، مثلاً

یوحنا 53:6و56-57 پس عیسی باز فرمود: “این که می گویم عین حقیقت است : تا بدن مسیح را نخورید و خون او را ننوشید، هرگز نمی توانید زندگی جاوید داشته باشید. (ترجمه تفسیری)

همچنین اول قرنتیان 16:10-17 به این موضوع اشاره دارد:

اول قرنتیان 16:10-17 پیاله ای که به هنگام شام خداوند از آن می نوشیم و برای آن دعای برکت می کنیم، آیا به این معنی نیست که هرکس از آن می نوشد، در برکات خون مسیح شریک می شود؟ و نانی که قسمت کرده ، با هم می خوریم ، آیا نشان نمی دهد که ما با هم در برکات بدن مسیح شریکیم؟ تعداد ما هر قدر هم که باشد، همه از همان نان می خوریم و نشان می دهیم که همه عضو یک بدن می باشیم ، یعنی بدن مسیح. (ترجمه تفسیری)

در رابطه با اتحاد با مسیح کتاب مقدس می فرماید که کلام خدا مانند بذر است.

اول یوحنا 9:3 هر که از خدا مولود شده است، گناه نمی‌کند زیرا بذر یا طبیعت خدا در وی می‌ماند و او نمی‌تواند گناهکار بوده باشد زیرا که از خدا تولّد یافته است. (ترجمه قدیم)

حال بیائید به بررسی نظرات غلط در رابطه با ماهیت اتحاد با مسیح بپردازیم.

2- نظرات غلط در رابطه با ماهیت اتحاد با مسیح

برای درک مفهوم صحیح این اتحاد باید از نظرات غلط اطلاع داشته باشیم.

اولاً اینکه، ماهیت اتحاد با مسیح از نوع اتحاد عرفانی مذکور در مکتب همه خدایی نیست. کتاب مقدس به هیچ وجه نمیگوید که بین خدا، یا مسیح و افراد غیر مسیحی اتحادی وجود دارد.

دوم اینکه، ماهیت اتحاد با مسیح، یک اتحاد معنوی مانند دوستی و محبتی که بین دو دوست وجود دارد نیز نمی باشد. بعنوان مثال در اول سموئیل 1:18 میخوانیم که میفرماید: دل یوناتان به دل داود چسبیده بود. در صورتیکه اتحاد ایمان دار با مسیح از اینگونه روابط بالاتر است.

سومین نظریۀ غلط، این است که بعضی از عرفا معتقدند، که اتحاد با مسیح، شخصیت انسان را در مسیح از بین می برد. در صورتیکه اتحادی که کتاب مقدس در مورد مسیح و ایمان دار بیان می کند، شامل یک رابطۀ شخصی میباشد.

چهارمین نظریۀ غلط این که، بعضی ادعا میکنند به وسیلۀ شرکت در آیین های مقدس کلیسایی، می توانند به اتحاد با مسیح نائل شوند. در صورتیکه، طبق کتاب مقدس، آیین های مقدس کلیسایی، به وجود آورندۀ چنین اتحادی نیستند، چون این اتحاد باید قبل از انجام آئین ها بوجود آمده باشد.

سومین نکته در رابطه با ماهیت اتحاد با مسیح، جنبه های مثبت آن هست که از این قرار می باشند:

3- جنبه های مثبت ماهیت اتحاد با مسیح

 • ماهیت اتحاد با مسیح، یک اتحاد روحانی است.

اول قرنتیان 17:6  امّا آن که با خداوند می‌پیوندد، با او یک روح است. (ترجمه هزاره‌نو)

(اول قرنتیان 13:12، رومیان 9:8-10 و افسسیان 16:3-17).

باید توجه داشت که روح القدس به وجود آورندۀ این اتحاد است.

 • ماهیت اتحاد با مسیح، یک اتحاد حیاتی است.

کولسیان 3:3-4 3   زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد. (ترجمه هزاره‌نو)

در واقع میتوان گفت که زندگی مسیح زندگی ایمان دار است.

مورد سوم اینکه:

 • ماهیت اتحاد با مسیح، یک اتحاد کامل است.

پولس در این رابطه میگوید که:

اول قرنتیان 27:12 شما همگی با هم بدن مسیح هستید، اما هر یک به تنهایی عضوی مستقل و ضروری در این بدن می باشید. (ترجمه تفسیری)

افسسیان 30:5 همانگونه که مسیح از بدن خود یعنی کلیسا مراقبت بعمل می آورد، کلیسایی که همه ما اعضای آن هستیم. (ترجمه تفسیری)

اول قرنتیان 15:6 آیا نمی دانید که بدنهای شما، در حقیقت اجزا و اعضای بدن مسیح است؟ (ترجمه تفسیری)

بدین ترتیب هر عضو بدن هم وسیله و هم هدف است. دست ها برای چشم و چشم ها برای دستها وجود دارند.

 • ماهیت اتحاد با مسیح، یک اتحاد غیرقابل گسستن است.

کلام خدا میفرماید:

افسسیان 31:5-32 در مورد یکی بودن زن و شوهر، کتاب آسمانی می فرماید: “مرد پس از ازدواج ، باید از پدر و مادر خود جدا شود تا بتواند بطور کامل به همسر خویش بپیوندد، و آن دو از آن پس، یکی خواهند بود.”  می دانم که درک این موضوع دشوار است ، اما مثال خوبی است برای نشان دادن رابطه ما با مسیح . (ترجمه تفسیری)

کولسیان 27:1 راز خدا اینست : “مسیح در وجود شما، تنها امید پرشکوه شماست !” (ترجمه تفسیری)

قبول شدن امت ها و وارد شدن آنها در بدن مسیح، راز بسیار عظیمی الهی است.

نکتۀ پنجم اینکه:

 • ماهیت اتحاد با مسیح، یک اتحاد منحل نشدنی است.

عیسی فرمود:

یوحنا 28:10 من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچکس نیز نمی تواند ایشان را از دست من بگیرد. (ترجمه تفسیری)

پولس می فرماید :

رومیان 35:8و37-39 بنابراین ، چه اتفاقی ممکن است سبب شود که مسیح دیگر ما را محبت نکند؟ زمانی که ناراحتی و مصیبتی پیش می آید، و یا سختی و جفایی روی می دهد، آیا علت آن اینست که مسیح دیگر ما را دوست ندارد؟ و یا زمانی که در گرسنگی و تنگدستی هستیم و یا با خطر و مرگ روبرو می شویم ، آیا اینها نشان دهنده اینست که خدا ما را ترک گفته است؟ … اما با وجود تمام اینها، پیروزی کامل و قطعی همواره از آن ماست ! چگونه ؟ به یاری عیسی مسیح که آنقدر ما را محبت کرد که جانش را در راه ما فدا ساخت! زیرا من یقین می دانم که هیچ چیز نمی تواند محبت مسیح را از ما باز دارد. نه مرگ ،نه زندگی ، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم ، هیچیک قدرت چنین کاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانیهای فردا نیز قادر نیستند خللی در این محبت وارد کنند. در اوج آسمان و در عمق اقیانوسها، هیچ موجودی نمی تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آشکار شده ، محروم سازد. (ترجمه تفسیری)

مسیح به ما حیات جاودانی عطا می فرماید و این به آن معنی است که هیچ گاه هلاک نخواهیم شد و هیچ کس نمیتواند ما را از دست او بگیرد.

در اینجا قسمت اول مطالعه مون یعنی ماهیت اتحاد ایمان دار با مسیح را خاتمه میدیم و به مطالعۀ دومین قسمت از بخش اول تحت عنوان روش های اتحاد ایمان دار با مسیح رو پی میگیریم.

قسمت دوم- روش های اتحاد با مسیح

سوالی که در اینجا مطرحِ اینه که، اتحاد بین مسیح و شخص مسیحی چگونه به وجود می آید؟

کتاب مقدس، مستقیماً در این مورد مطلب زیادی نمیگوید.

ولی از کلام خدا میتوانیم به چند نکته پی ببریم.

اولین نکته اینه که:

1) اتحاد با مسیح در هدف و نقشه الهی شکل گرفت.

کتاب مقدس میفرماید:

در افسسیان 4:1 : چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در او برگزید.

2) اتحاد با مسیح در بخشش حیات جاودان صورت گرفت

یوحنا 2:17 زیرا تو اختیار زندگی تمام مردم دنیا را به دست او سپرده ای ؛ و او به آن عده ای که به او عطا کرده ای ، زندگی جاوید می بخشد. (ترجمه تفسیری)

3) اتحاد با مسیح، در مرگ و قیام او صورت می گیرد

رومیان 5:6 که اگر بر مثال موت او متحد گشتیم در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد.

4) اتحاد با مسیح، در تعمید روح القدس هنگام ایمان آوردن به عیسی مسیح صورت می گیرد

در اول قرنتیان 13:12 میخوانیم که:  ما به وسیلۀ روح القدس در یک بدن تعمید یافته ایم.

5) اتحاد با مسیح، هنگامی که با مسیح زنده می شویم یعنی در ابتدای ایمانمان به عیسی مسیح، همان تولدتازۀ ما، شروع می شود.

افسسیان 5:2-6 که به ما عمر دوباره داد؛ زیرا ما بسبب گناهانمان ، روحاً مرده بودیم ومی بایست تا به ابد دور از خدا بسر ببریم . اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد. پس ما صرفاً در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم. بلی ، او به دلیل کاری که مسیح برای ما کرد، ما را از این مرگ روحانی زنده ساخت و همراه مسیح ، عزت و جلال بخشید. از اینرو، اکنون جای ما با مسیح در آسمان است . (ترجمه تفسیری)

اول قرنتیان 17:6 به این حقیقت اشاره می نماید که با خداوند پیوند شده ایم ولی طرز این عمل را بیان نمیدارد.

پس میتوان نتیجه گرفت که فقط خدا میتواند یک انسان را به مسیح پیوند دهد.

با این گفته قسمت دوم مطالعه مون یعنی روش های اتحاد با مسیح رو پشت سر میگذاریم و به مطالعۀ قسمت سوم تحت عنوان نتایج اتحاد با مسیح می پردازیم.

قسمت سوم- نتایج اتحاد با مسیح

این اتحاد دارای چهار نتیجه است:

 • اتحاد با مسیح باعث امنیت ابدی میگردد.

یوحنا 28:10-30 من به ایشان زندگی جاوید می بخشم تا هرگز هلاک نشوند. هیچکس نیز نمی تواند ایشان را از دست من بگیرد. چون پدرم ایشان را به من داده است و او از همه قویتر است ؛ هیچ انسانی نمی تواند ایشان را از پدرم بگیرد. من و پدرم خدا یک هستیم .” (ترجمه تفسیری)

در رومیان 38:8-39 خواندیم که هیچ چیز نمیتواند ایمان دار را از محبت خدا که در عیسی مسیح خداوند است جدا سازد. وقتی مسیح در یوحنا 6:15، دربارۀ شاخه ای که در او نمی ماند سخن میگوید مقصودش مسیحیان اسمی است. چون در رومیان 5:6 نیز میفرماید:

رومیان 5:6 اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در رستاخیزی مانند رستاخیز او نیز با او یکی خواهیم بود. (ترجمه مژده)

 • اتحاد با مسیح باعث ثمرات روحانی فراوان میگردد

یوحنا 5:15 من تاک هستم و شما شاخه‌های آن هستید. هرکه در من بماند و من در او، میوه بسیار می‌آورد چون شما نمی‌توانید جدا از من کاری انجام دهید. (ترجمه مژده)

در اینجا مقصود ثمرۀ روح است. چنانکه در کلام خدا نیز میفرماید:

غلاطیان 22:5 اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت ، شادی ، آرامش ، بردباری ، مهربانی ، نیکوکاری ، وفاداری ، فروتنی و خویشتنداری (ترجمه تفسیری)

رومیان 22:6 اکنون از گناه آزاد گشته بردگان خدا هستید و در نتیجه آن زندگی شما در این دنیا پر از پاکی و عاقبتش حیات جاودان است. (ترجمه مژده)

افسسیان 9:5 اگر چنین نوری در وجود شماست ، باید اعمالتان نیک ، درست و راست باشد. (ترجمه تفسیری)

یکی از روشهای خداوند برای پر ثمر ساختن شاخه ها، پاک کردن شاخه هایی است که در او می مانند.

یوحنا 1:15-2  “من تاک حقیقی هستم و پدرم باغبان است . او هر شاخه ای را که میوه ندهد، می بُرد و شاخه هایی را که میوه می دهند، اصلاح می کند تا میوه بیشتری بدهند. (ترجمه تفسیری)

 • اتحاد با مسیح باعث می گردد که عطایایی برای خدمت دریافت کنیم.

ایمان داران اعضای مسیح هستند و از این نظر دارای وظایف و خدمات مختلفی می باشند. (اول قرنتیان 4:12-30).

اتحاد با مسیح باعث ایجاد همکاری و یگانگی بین اعضای مختلف بدن میگردد.

 • اتحاد با مسیح، مشارکت با مسیح را ایجاد می کند.

بطوریکه، ما مورد اعتماد او میشویم و با هدف ها و نقشه های او آشنایی پیدا میکنیم.

افسسیان 8:1-9 سیل برکات و الطاف خود را بسوی ما جاری سازد. آه ، که حکمت او چه عظیم است و درک او از نیاز ما چه عالی است ! خدا نقشه نهان خود را بر ما آشکار ساخت ، نقشه ای که در اثر لطف خود، از زمانهای دور طرح کرده بود؛ او نقشه خود را آشکار ساخت تا ما نیز بدانیم که او به چه منظور مسیح را به جهان فرستاد. (ترجمه تفسیری)

در اینجا مطالعۀ بخش اول یعنی اتحاد ایمان دار با مسیح را خاتمه میدیم و به بررسی بخش دوم تحت عنوان فرزند خواندگی ایمان دار میپردازیم.

بخش دوم فرزند خواندگی ایمان دار

ما در این بخش مطالعه مون رو در سه قسمت تحت این عناوین انجام خواهیم داد.

قسمت اول مفهوم فرزندخواندگی

قسمت دوم- زمان فرزندخواندگی

قسمت سوم- نتایج فرزندخواندگی

پس بیائید به مطالعۀ اولین قسمت یعنی مفهوم فرزندخواندگی بپردازیم.

موضوع فرزندخواندگی در تعالیم پولس روشن می شود. سایر نویسندگان عهدجدید برکاتی را که پولس در مورد فرزندخواندگی ذکر میکند به خلقت جدید و عادل شدن ربط می دهند. کلمه یونانی فرزندخواندگی فقط پنج بار در عهدجدید و آن هم در رسالات پولس بکار رفته است.

این آیات از این قرارند:

پولس رسول یک بار اصطلاح فرزندخواندگی را برای قوم اسرائیل در رومیان 4:9 بکار می برد،

یک بار هم به تکمیل فرزندخواندگی در موقع رجعت مسیح در رومیان 23:8، اشاره میکند

و در رومیان 15:8، غلاطیان 5:4 و افسسیان 5:1)  سه بار اصطلاحِ فرزندخواندگی را به زندگی مسیحیان در زمان حال مربوط می کند.

قسمت اول مفهوم فرزندخواندگی

معنی اصلی کلمه یونانی فرزندخواندگی، عبارتِ از پذیرفتن شخص بعنوان فرزند است.

کلمه یونانی فرزندخواندگی، یعنی پذیرفتن شخص بعنوان فرزند است.

یکی از علمای الهیات میگوید: خلقت جدید مربوط به تغییر ذات ما، عادل شدن مربوط به تغییر حالت ما و تقدیس مربوط به تغییر سیرت ماست، ولی فرزندخواندگی مربوط به تغییر مقام ما می شود.

کلمۀ فرزندخواندگی زمانی بکار برده می شود که مطلب مورد بحث به حقوق و مقام و مزایای ایمان داران مربوط باشد.

یوحنای رسول به رابطۀ ایمان داران بعنوان فرزندان خدا تاکید میکند.

یوحنا 12:1-13 اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند؛ بلی ، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجه امیال و خواسته های آدمی است ، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود. (ترجمه تفسیری)

اول یوحنا 1:3 ببینید خدای‌ پدر چقدر ما را دوست‌ می‌داردکه‌ ما را “فرزندان‌” خود خوانده‌ است‌، و همینطور نیز هستیم‌. اما مردم‌ دنیا این‌ مطلب‌ را درک‌ نمی‌کنند، زیرا خدا را آنطور که‌ هست‌ نمی‌شناسند. (ترجمه تفسیری)

اما پولس رسول بیشتر به مقام ایمان دار تاکید دارد. چنین به نظر میرسد که پولس ایمان داران عهدعتیق را فرزندانی در سطح پایین تر می داند، ولی ایمان داران عهدجدید را فرزندان بالغ بحساب می آورد. بنظر پولس مهمترین مزیت فرزند خدا بودن عبارت از آزادی از شریعت و دریافت روح القدس یعنی روح فرزندی و فرزندخواندگی، هست.

غلاطیان 3:4-6 ما نیز پیش از آمدن مسیح ، مانند فرزندان صغیر، غلام احکام و رسوم مذهبی بودیم، زیرا تصور می کردیم که آنها قادر به نجات ما می باشند. اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا بصورت یک یهودی از یک زن بدنیا بیاید، تا بهای آزادی ما را از قید اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا گرداند. پس حال چون فرزندان خدا هستیم ، خدا روح فرزند خود را به قلبهای ما فرستاده تا بتوانیم او را واقعاً “پدر” بخوانیم . (ترجمه تفسیری)

همین مطالب رو پولس رسول در رومیان 15:8-16 نیز اشاره میکند. پس بطور خلاصه میتوان گفت که یک مسیحی در خلقت جدید، زندگی جدید، و در عادل شدن، حالتی جدید، و در فرزندخواندگی، مقامی جدید، می یابد.

با این گفته به مطالعۀ قسمت اول از بخش دوم یعنی مفهوم فرزندخواندگی رو خاتمه میدیم و به مطالعۀ قسمت دوم تحت عنوان زمان فرزندخواندگی میپردازیم.

قسمت دوم– زمان فرزندخواندگی

فرزندخواندگی از نظر زمانی دارای سه جنبه است که از این قرارند:

 • از نظر نقشه الهی به زمان ازل تعلق دارد (افسسیان 5:1). قبل از اینکه خدا کار خود را در میان قوم یهود شروع کند و حتی قبل از آفرینش، ما را به فرزندخواندگی پذیرفت.
 • از نظر تجربه شخصی، فرزندخواندگی زمانی در ایمان دار تحقق می یابد که عیسی مسیح را میپذیرد. کلام خدا اعلام میدارد:

غلاطیان 26:3 همگی ما در اثر ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا می باشیم ؛ (ترجمه تفسیری)

غلاطیان 6:4 خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید، روح پسر خود را به قلبهای ما فرستاده است و این روح فریاد زده می‌گوید: «پدر، ای پدر.» (ترجمه مژده)

پس نتیجه میگیریم که، قبل از نجات، امتها در اسارت بودند و یهودیان در سطح پایین تر قرار داشتند ولی پس از نجات در عهدجدید، به وسیلۀ فرزندخواندگی هر دو، قانوناً فرزند خدا، شده اند. (این مطلب رو میتونیم در رسالۀ غلاطیان 1:4-7 مطالعه کنیم.

 • فرزندخواندگیِ ایمان دار در کمال، تکمیل خواهد شد (رومیان 23:8).

در آن زمان بدنهای ما از فساد و فانی بودن خلاص خواهد شد و مانند بدن پر جلال عیسی مسیح خواهد گردید.

فیلیپیان 20:3-21 اما سر منزل اصلی ما آسمان است ، که نجات دهنده ما، عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست ؛ و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد. او به هنگام بازگشت خود، این بدنهای فانی ما را دگرگون خواهد ساخت و به شکل بدن پرجلال خود در خواهد آورد. او با همان قدرتی که همه چیزها را تحت سلطه خود در خواهد آورد، ما را نیز دگرگون خواهد ساخت . (ترجمه تفسیری)

با این گفته مطالعۀ قسمت دوم رو پشت سر میگذاریم و به بررسی قسمت سوم یعنی نتایج فرزندخواندگی می پردازیم.

قسمت سوم– نتایج فرزندخواندگی

اولین نتیجۀ فرزندخواندگی، آزادی از شریعت است.

غلاطیان 4:4-5 اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا بصورت یک یهودی از یک زن بدنیا بیاید، تا بهای آزادی ما را از قید اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا گرداند. (ترجمه تفسیری)

دومین نتیجۀ فرزندخواندگی، دریافت روح القدس بعنوان بیعانۀ وارث شدن ارثی که به طور کامل در موقع رجعت مسیح دریافت خواهیم کرد.

غلاطیان 7:4 تو دیگر برده نیستی؛ بلکه پسری و چون پسر هستی، خدا تو را وارث خود نیز ساخته است. (ترجمه مژده)

سومین نتیجۀ فرزندخواندگی، شهادت روح القدس مبنی بر اینکه فرزند خدا هستیم

غلاطیان 6:4 خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید، روح پسر خود را به قلبهای ما فرستاده است و این روح فریاد زده می‌گوید: «پدر، ای پدر.»

چهارمین نتیجۀ فرزندخواندگی،  ایمان دار با خدای پدر مشارکت خواهد داشت. یعنی احساس فرزند خدا بودن خواهد کرد.

رومیان 15:8 پس همچون برده ها، رفتارمان آمیخته با ترس و لرز نباشد، بلکه مانند فرزندان خدا رفتار نماییم ، فرزندانی که به عضویت خانواده خدا پذیرفته شده اند و خدا را پدر خود می خوانند. زیرا روح خدا در عمق وجود ما، به ما می گوید که ما فرزندان خدا هستیم. (ترجمه تفسیری)

پنجمین نتیجۀ فرزندخواندگی، با هدایت روح القدس، زندگی در روح شروع خواهد شد.

رومیان 14:8 کسانی که به وسیله روح خدا هدایت می‌شوند، فرزندان خدا هستند. (ترجمه مژده)

ششمین نتیجۀ فرزندخواندگی،  هر چه بیشتر به صورت پسر خدا متشکل خواهیم گردید.

رومیان 29:8 خدا آنانی را که از ابتدا می‌شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند. (ترجمه مژده)

هفتمین نتیجۀ فرزندخواندگی این است که  در آینده، ایمان دار به صورت فرزند خدا کامل خواهد شد.

رومیان 18:8 یقین می‌دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. (ترجمه قدیم)

اینها نتایج پر جلال فرزندخواندگی ایمانداران به مسیح هستند.