انسان شناسی (1)
ابتدا فرضیه تکامل و پاسخ به آن در مورد منشاء انسان بررسی می شود به دلایل کتاب مقدس می پردازیم.
انسان شناسی (2)
نقد و بررسی موضوع یگانگی و قسمتهای تشکیل دهندۀ انسان از جنبۀ جسم و روح و جان.

انسان شناسی (3)

ابتدا پس از مطالعۀ قانون خدا از کتاب مقدس چگونگی سقوط آدم و حوا مورد بررسی قرار می گیرد.
انسان شناسی (4)
تاثیر گناه بر روابط آدم و حوا، بر روی ذات و بدن و محیط زیست آنها مورد بحث قرار می گیرد.
انسان شناسی (5)
این درس به بحث و بررسی محسوب شدن گناه اولیه و نتایج آن برای نسل های بعدی می پردازد.

انسان شناسی (6)

در این جلسه پس از مطالعۀ مفهوم تباهی و میزان احساس گناه و درجات احساس بررسی می گردد.