موعظۀ سر کوه (16)
انگیزه و عمل (1)
قاتل کیست؟
(متی 21:5-26)
موعظۀ سر کوه (17)
انگیزه و عمل (2)
زناکار کیست؟
(متی 27:5-30)

موعظۀ سر کوه (18)

انگیزه و عمل (3)
طلاق و ازدواج مجدد
(متی 31:5-32)
موعظۀ سر کوه (19)
انگیزه و عمل (4)
سوگند خوردن
(متی 33:5-37)
موعظۀ سر کوه (20)
انگیزه و عمل (5)
رفتار متقابل
(متی 38:5-42)

موعظۀ سر کوه (21)

انگیزه و عمل (6)
محبت به دشمنان (1)
(متی 43:5-48)
موعظۀ سر کوه (22)
انگیزه و عمل (7)
صدقه بی ریا
(متی 2:6-4)
موعظۀ سر کوه (23)
انگیزه و عمل (8)
دعای بی ریا
(متی 5:6-15)

موعظۀ سر کوه (24)

انگیزه و عمل (9)
روزۀ بی ریا
(متی 16:6-18)