خداشناسی (1)
ضمن مطالعه ای بر ماهیت، وحدانیت و تثلیث الهی، تدابیر و کارهای خدا نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

خداشناسی (2)

مطالعۀ صفات خدا از جمله حضور، علم، قدرت، تغییرناپذیری، قدوسیت، عدالت، نیکویی و حقیقت او.
خداشناسی (3)
نقد و بررسی وحدانیت خدا و تثلیث الهی و اشارات عهدعتیق و عهدجدید در رابطه به این دو موضوع.
خداشناسی (4)
نقد و بررسی تعریف، اثبات، اساس و هدف مشیت الهی در عالم مادی، جسمانی، معنوی و روحانی.

خداشناسی (5)

این درس به اثبات صحت آموزۀ آفرینش توسط خدا و نقد و بررسی آن بر اساس کتاب مقدس می پردازد.
خداشناسی (6)
این درس از کلام خدا به نقد و بررسی تعریف محافظت و تدبیر الهی، دلایل و روش آن می پردازد.