موعظۀ سر کوه (1)
خوشابحال ها (1)
خوشبختی واقعی
(متی 1:5-2)
موعظه سر کوه (2)
خوشابحال ها (2)
خوشابحال مسکینان
(متی 3:5)

موعظۀ سر کوه (3)

خوشابحال ها (3)
خوشبحال ماتمیان
(متی 4:5)
موعظۀ سر کوه (4)
خوشابحال ها (4)
خوشبحال فروتنان
(متی 5:5)
موعظۀ سر کوه (5)
خوشبحال ها (5)
خوشبحال گرسنگان و
تشنگان عدالت
متی (6:5)

موعظۀ سر کوه (6)

خوشابحال ها (6)
خوشبحال رحم کنندگان
(متی 7:5)
موعظۀ سر کوه (7)
خوشابحال ها (7)
خوشبحال پاکدلان
(متی 8:5)
موعظۀ سر کوه (8)
خوشابحال ها (8)
خوشبحال صلح کنندگان
(متی 9:5)

موعظۀ سر کوه (9)

خوشابحال ها (9)
خوشبحال زحمتکشان
برای عدالت
(متی 10:5-12)
موعظۀ سر کوه (10)
خوشابحال ها (10)
شما نمک جهانید
(متی 13:5)
موعظۀ سر کوه(11)
خوشابحال ها (11)
شما نور عالمید
(متی 14:5-16)

موعظۀ سر کوه (12)

عیسی مسیح و کتابمقدس(1)
اهمیت و برتری کتاب مقدس
(متی 17:5)
موعظۀ سر کوه (13)
عیسی مسیح و کتاب مقدس(2)
جاودانگی کتاب مقدس
(متی 18:5)
موعظۀ سر کوه (14)
عیسی مسیح و کتاب مقدس(3)
شایستگی کتاب مقدس
(متی 19:5)

موعظۀ سر کوه (15)

عیسی مسیح و کتاب مقدس(4)
هدف از تورات و صحف انبیا
(متی 20:5)