فرشته شناسی (1)
مطالعۀ موضوع فرشتگان از نظر پیدایش، ماهیت، طبقه بندی و چگونگی سقوط برخی از آنها از کلام خدا.

فرشته شناسی (2)

نقد و بررسی کارهای فرشتگان نیکو، فرشتگان سقوط کرده و شیطان از کلام خدا.