نجات شناسی (1)
این درس به بررسی دربارۀ هدف، برنامه و روش خدا برای نجات انسان از گناه و نتایج آن می پردازد.
نجات شناسی (2)
این درس وضعیت عیسی مسیح را قبل از جسم پوشیدن و نظرات تاریخی آن را بررسی می کند.

نجات شناسی (3)

این درس پس از مطالعۀ هفت دلیل بر جسم پوشیدن عیسی مسیح به مطالعۀ ماهیت آن می پردازد.
نجات شناسی (4)
انسانیت و الوهیت مسیح، وجود دو ذات الهی و انسانی و در نهایت صفات او بررسی می گردد.
نجات شناسی (5)
مفهوم واقعی مرگ عیسی مسیح در کفاره شدن برای گناهان ما و حدود تاثیر آنرا تشریح می گردد.

نجات شناسی (6)

این درس رستاخیز، صعود و نشستن مسیح به دست راست خدا مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
نجات شناسی (7)
در این درس رابطۀ روح القدس با جهان، با کتاب مقدس و با ایمانداران مورد بررسی قرار می گیرد.
نجات شناسی (8)
این درس ضمن تعریف به اساس آموزه های برگزیدگی و دعوت الهی از کلام خدا می پردازد.

نجات شناسی (9)

این درس اهمیت و مفهوم توبه و ایمان یک شخص را، و سپس به منبع و نتایج ایمان او می پردازد.
نجات شناسی (10)
این درس به مفهوم، روش، ضرورت و نتایج عادل شمردگی و خلقت تازۀ یک مسیحی می پردازد.
نجات شناسی (11)
این درس ماهیت، روش و نتایج اتحاد یک ایماندار با مسیح و مفهوم فرزندخواندگی تشریح می کند.

نجات شناسی (12)

آموزۀ تقدیس همراه با تعریف، کاربرد، عوامل و شروط و زمان آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
نجات شناسی (13)
این درس هدف و روش خدا را در پایداری و امنیت ابدی مسیحیان، مورد بررسی قرار می دهد.
نجات شناسی (14)
این درس به بررسی روشهای اعطای فیض الهی توسط مطالعۀ کتاب مقدس و دعا کردن می پردازد.