پادشاهی خدا (1)
معرفی انجیل شاه شاهان
(آیات برگزیده)
پادشاهی خدا (2)
نسب نامۀ عیسی مسیح
(متی 1:1-17)

پادشاهی خدا (3)

تولد عیسی مسیح خداوند
از باکره
(متی 18:1-25)
پادشاهی خدا (4)
تولد مسیح
شناخت مجوسیان
(متی 1:2-3)
پادشاهی خدا (5)
تولد مسیح
مجوسیان و مخالفان
(متی 4:2-12)

پادشاهی خدا (6)

تحقق چند وعدۀ الهی
توسط شاه شاهان
(متی 13:2-15)
پادشاهی خدا (7)
جارچی شاه شاهان
ظهور یک شخصیت بزرگ
(متی 1:3-12)
پادشاهی خدا (8)
تعمید آب عیسی مسیح
تاج گذاری و آغاز کار شاه شاهان
(متی 1:3-12)

پادشاهی خدا (9)

آزمایشات مسیح
در بیابان
(متی 13:3-17)
پادشاهی خدا (10)
آغاز خدمت مسیح
قسمت اول
(متی 12:4-22)
پادشاهی خدا (11)
آغاز خدمت مسیح
قسمت دوم
(متی 23:4-25)