کتاب مقدس شناسی (1)
ارائۀ هفت دلیل بر اینکه چرا کتاب مقدس مصون از خطا و عالی ترین مرجع در ثبت مکاشفۀ الهی است.

کتاب مقدس شناسی (2)

نقد و بررسی ویژگی اصالت، اعتبار و رسمیت کتب کتاب های مختلف عهدعتیق و عهدجدید.
کتاب مقدس شناسی (3)
این درس به نقد و بررسی تعریف الهامی بودن کتاب مقدس و دلایل مربوط به آن می پردازد.