کلیساشناسی (1)

در این درس تعریف کلیسا و زمان تاسیس آن و کلیساهای محلی مورد بررسی قرار می گیرد.
کلیساشناسی (2)
در این درس اساس کلیسا و روش تاسیس کلیساهای جدید مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
کلیساشناسی (3)
این درس مطالعه ای بر مفاهیم آئین تعمید آب و عشاء ربانی و شرایط شرکت کنندگان می باشد.

کلیساشناسی (4)

این درس ابتدا هفت ماموریتی که خدا به کلیسا محول نموده و سپس آیندۀ آنرا بررسی می کند.