معرفی بدعتها (1)
این درس مقدمه ای بر معرفی فرقه های کاذبی که خود را مسیحی می دانند و دفاعیات در مقابل آنها می باشد.
معرفی بدعتها (2)
در این درس به اهمیت شناخت بدعتها و مطالعۀ حقایق ثبت شدۀ الهی می پردازیم.

معرفی بدعتها (3)

این درس بررسی هشدارهای کلام خدا در برابر دشمنان انجیل مسیح و مروری بر اعتقاد نامۀ ایمان مسیحی است.

معرفی بدعتها (4)

آشنایی با مکاشفۀ الهی و شناخت ساختار روانی/ رفتاری فرقه های کاذب مسیحی و مشکل واژههای یکسان