کریستین ساینس (1)
آشنایی با فرقۀ کاذب کریستین ساینس و بررسی تاریخچه ای از موسس و فعالیتهای سازمانی آنها.
کریستین ساینس (2)
روش غلط خانم مری بیکر ادی، بنیانگذار کریستین ساینس ادراک فراحسی در تفسیر کتابمقدس.

کریستین ساینس (3)

بررسی عقیدۀ کریستین ساینس در بارۀ خدا که از دیدگاه آنها خدا اندیشۀ یک حس طبیعیست.
کریستین ساینس (4)
خانم مری بیکر ادی معتقد است که مرگ یک وهم و رستاخیز از مردگان یعنی روحانی شدن فکر.
کریستین ساینس (5)
از دیدگاه فرقۀ کریستین ساینس بهشت شرایط مطلوب از درک وضعیت هوشیاری یک شخص است.

کریستین ساینس (6)

با مروری بر مطالب، روش بشارت به پیروان فرقۀ کریستین ساینس را مورد بررسی قرار خواهیم داد