شاهدان یهوه (1)
آشنایی با فرقۀ کاذب شاهدان یهوه، تاریخچه ای از موسس و فعالیتهای تشکیلاتی و مدیریت آنها.
شاهدان یهوه (2)
معرفی سازمان برج دیده بانی و آشنایی با آموزه های کلیدی نام الهی (یهوه) و هویت عیسی مسیح.

شاهدان یهوه (3)

پاسخ به سوالاتی مانند، آیا خدا بر مسیح حاکمیت دارد؟ یا از او بزرگتر است و یا آفرینندۀ اوست؟
شاهدان یهوه(4)
از کلام خدا در خواهیم یافت که بر خلاف باور غلط شاهدان یهوه، روح القدس یک شخص است.
شاهدان یهوه (5)
در پاسخ به ادعای غلط شاهدان یهوه، تثلیث یک آموزۀ کتاب مقدسی می باشد و نه بت پرستی.

شاهدان یهوه (6)

بررسی آموزۀ غلط شاهدان یهوه در تفکیک مقدسین، به عنوان طبقۀ مسح شده و گوسفندان دیگر.
شاهدان یهوه (7)
آیا نجات در گرو اطاعت کامل از سازمان برج دیدبان و شرکت در برنامه های مختلف آن می باشد؟
شاهدان یهوه (8)
آیا زندگی ما به این دنیا ختم میشود و پس از مرگ انسان نیست می گردد؟ حقیقت چیست؟

شاهدان یهوه (9)

بررسی تاریخچه ای از نظرات، اشتباهات و پیشگوییهای غلط در مورد بازگشت ثانوی عیسی مسیح.
شاهدان یهوه (10)
نگاهی به آموزه های غلطی در مورد، انتقال خون، جشن تولدها و استفاده از گردن بندهای صلیب.
شاهدان یهوه (11)
ضمن مروری بر دروس گذشته، طرز بشارت به پیروان شاهدان یهوه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.