معرفی کلیسای قرنتس

مفهوم کلیسا، چارچوب فرهنگی، مذهب قرنتیان، عقاید بت پرستی دورۀ باستان، تعریف خلسه گی، وهم و خیال،

اهمیت عطایای روحانی

(اول قرنتیان 1:12-3)
- - - -
کار روح القدس، دو روش آزمون تشخیص عطای حقیقی

منشاء عطایای روحانی (اول قرنتیان 4:12-7 و 11)

منشاء عطایای روحانی، چهارده اصل یا نکته در رابطه با ویژگی یا کاربرد عطایای روحانی

افرادی که دارای عطایا هستند (1)

(افسسیان 11:4 و
اول قرنتیان 28:12)
رسول کیست؟ وظیفۀ رسول چیست؟ بی نظیر بودن رسولان،

افرادی که دارای عطایا هستند (2)

(افسسیان 11:4 و
اول قرنتیان 28:12)
انبیا، مبشرین، کشیشان و معلمین

عطایای دائمی (1)

پنج عطای گفتاری

(اول قرنتیان 8:12-10
و رومیان 6:12-8)

عطایای دائمی (2)

(اول قرنتیان 8:12-10
و رومیان 6:12-8)

تشریح شش عطای خدمتی

عطایای موقت (1)

(اول قرنتیان 9:12-10)

شرح مطالبی بر دوران معجزات در گذشته و عطای شفا
در عصر کنونی

عطایای موقت (2)

(اول قرنتیان 9:12-10)

مطالبی در رابطه با بیماری
و نهضت پنطیکاست قرن بیستم

عطایای موقت (3)

(اول قرنتیان 9:12-10)

ادامۀ مطلب عطای شفا

تعمید روح القدس (1)

(اول قرنتیان 12:12-13)
تشبیه بدن، یگانگی و اتحاد،
تجسم مسیح در ما،
تعمیدِ روح یا تعمید روح القدس

تعمید روح القدس (2)

(اول قرنتیان 12:12-31)
یک بدن با عطایای متعدد
اتحاد، گوناگونی، حاکمیت و هماهنگی

محبت و تکلم به زبانها

(اول قرنتیان 1:13)
هدف از عطای زبانها
و ارائۀ هشت دلیل بر اینکه
عطای زبانها، زبانهای شناخته شده بود

ارزش محبت

(اول قرنتیان 1:13-3)
در این درس به تشریح
ارزش محبت نسبت به
عطایا روح القدس می پردازیم

ویژگی های محبت (1)

(اول قرنتیان 4:13)
- - - -
حلم، مهربانی، حسد نمی برد،
کبر و غرور ندارد

ویژگی های محبت (2)

(اول قرنتیان 5:13)
- - - -
اطوار ناپسندیده ندارد، نفع خود
را طالب نمی شود، خشم
نمی گیرد و سوءظن ندارد

ویژگی های محبت (3)

(اول قرنتیان 6:13-7)
از ناراستی خوشحال نمی شود،
با راستی شادی می کند،
در همه چیز صبر می کند،
همه را باور می کند، و ...

جاودانگی محبت (1)

(اول قرنتیان 8:13)
- - - -
بررسی مفهوم، محبت هرگز
ساقط نمی شود و شش دلیل
مبنی بر توقف عطای زبانها

جاودانگی محبت (2)

(اول قرنتیان 13 : 8
و یوئیل 2 : 28 و 29)
بررسی تفسیر پیشگویی
یوئیل 2 : 28 و 29 از لحاظ
تاریخی و وقایع معاصر

جاودانگی محبت (3)

(اول قرنتیان 13 : 9 - 13)
- - - -
توقف دو عطای گفتاری
نبوت و کلام علم توسط،
``وقتی کامل آید``

مرتبۀ عطای زبانها (1)

(اول قرنتیان 14 : 1 الی 5)
- - - -
عطای زبانها چیست و سه دلیل
مبنی بر ثانوی بودن
این عطا نسبت به سایر عطایا

مرتبۀ عطای زبانها (2)

(اول قرنتیان 14 : 6 الی 20)
- - - -

تشریح آیات 6 الی 20
از اول قرنتیان 14

هدف از عطای زبانها

(اول قرنتیان 14 : 20 الی 25)
- - - -
بررسی هدف عطای زبانها
و مقایسه آن با باورهای
غلط برخی از مسیحیان

نحوۀ کاربرد عطای زبانها

(اول قرنتیان 14 : 26 الی 40)
مطالعۀ تشریحی آیات 26 - 40
از اول قرنتیان 14 و مطالعۀ
روش کاربرد صحیح
عطای واقعی زبانها